Ovlašteni sustav objavljivanja - Approved Publication Arrangement


Direktiva 2014/65/EU („MiFID II”) primjenjuje se od 3. siječnja 2018. zajedno s Uredbom (EU) br. 600/2014 (MiFIR). MiFID-om II i MiFIR-om osigurava se ažurirani usklađeni pravni okvir kojim se uređuju zahtjevi primjenjivi na investicijska društva, uređena tržišta, pružatelje usluga dostave podataka i društva iz trećih zemalja koja pružaju investicijske usluge ili obavljaju investicijske aktivnosti u Uniji.

Cilj je MiFID-a II i MiFIR-a poboljšati učinkovitost, otpornost i cjelovitost financijskih tržišta.

Između ostaloga, čl. 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 propisuju obvezu investicijskih društava koja za vlastiti račun ili račun klijenata sklapaju transakcije s financijskim instrumentima kojima se trguje na mjestu trgovanja da objavljuju volumen i cijenu tih transakcija kao i vrijeme kada su sklopljene. Informacije se objavljuju ovlaštenim sustavom objavljivanja (APA). Drugim riječima, radi se o obvezi prijave transakcija sklopljenih izvan mjesta trgovanja s financijskim instrumentima kojima se trguje na mjestu trgovanja (tzv. OTC transakcije).

Pri tome navedena uredba propisuje financijske instrumente na koje se navedena obveza odnosi:

  • dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, fondove čijim se udjelima trguje na burzi, certifikate i slične financijske instrumente i
  • obveznice, strukturirane financijske proizvode, emisijske jedinice i izvedenice.

APA ili ovlašteni sustav objavljivanja ima za cilj poboljšati kvalitetu informacija o transparentnosti trgovanja koje se objavljuju izvan mjesta izvršenja (OTC) i znatno doprinijeti osiguranju da se takvi podaci objavljuju na način koji će olakšati njihovo objedinjavanje s podacima koje objavljuju mjesta trgovanja (Uvod, t.116. MIFID II).APA usluga Zagrebačke burze


Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila je Zagrebačkoj burzi obavljanje djelatnosti objavljivanja izvješća o trgovanju za račun investicijskih društava u skladu s člancima 20. i 21. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 173, 12.6.2014.), čime je Zagrebačka burza stekla i formalne uvjete za ranije najavljeno uvođenje APA usluge (ovlašteni sustav objavljivanja, eng. approved publication arrangement).


Dokumenti
Opis servisa
Objava podataka: tehničke informacije

Mjesečna naknada za korištenje ZSE APA servisa iznosi 250 EUR za članove Zagrebačke burze d.d., odnosno 300 EUR za ostale korisnike.

Svi zainteresirani korisnici ovog servisa slobodni su obratiti nam se putem adrese e-pošte apa@zse.hr.


Dokumenti
Uvjeti korištenja servisa
Zahtjev za korištenjem servisa
Obveza transparentnosti za uslugu pružanja tržišnih podataka